• Ohashi Atsuyoshi
  • Goro Shibata
  • Rolf Höllrigl
  • Keiji Goto